Planowane klasy dla absolwentów szkoły podstawowej

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2021/2022
Technikum nr 2
klasy w zawodach:

 •  technik ekonomista
 •  technik handlowiec
 •  technik logistyk
 •  technik rachunkowości
 •  technik reklamy

VI Liceum Ogólnokształcące
• 1 klasa ogólna z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim, biologia lub historia


Typ szkołyJęzyki obcePrzedmioty punktowane
Technikum nr 2
Klasa I A
Technik ekonomista
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski
język polski
matematyka
język angielski
geografia
Technikum nr 2
Klasa I B
Technik rachunkowości
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski
język polski
matematyka
język angielski
informatyka
Technikum nr 2
Klasa I C
Technik handlowiec
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski
język polski
matematyka geografia
wiedza o społeczeństwie
Technikum nr 2
Klasa I L
Technik logistyk
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski
język polski
matematyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
Technikum nr 2  Klasa I R Technik reklamyjęzyk angielski oraz do wyboru: język niemiecki/język rosyjskijęzyk polski matematyka język angielski i informatyka
VI Liceum Ogólnokształcące
Klasa I F
Klasa medialna
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski
język polski
matematyka
język angielski
historia

Uwaga! Od kandydatów do technikum wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Wykaz placówek wydających zaświadczenia:

 • ZLS MEDICA, Siedlce, ul. 3 Maja 3
 •  SALUS Medycyna Sp. z o.o., Siedlce, ul. Piłsudskiego 49
 •  Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o., Siedlce, ul. Kleeberga 2
 • NZOZ AS-MED ul. Sulimów 26, Siedlce

Rejestracji na badanie należy dokonywać wyłącznie drogą telefoniczną.

W czasie zgłoszenia się na badanie w ustalonym terminie, kandydat powinien mieć ze sobą podstawowe środki ochronne, tj. maseczkę i rękawiczki.


O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:
a. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego

należy przeliczać na punkty: wynik procentowy z zakresu języka polskiego i matematyki pomnożyć przez 0,35 a z zakresu języka obcego nowożytnego pomnożyć przez 0,30.
b. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

W tym:
1. za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się maksymalnie 72 punktów.

celujący18 punktów
bardzo dobry17 punktów
dobry14 punktów
dostateczny8 punktów
dopuszczający2 punkty

2. Za wszystkie osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się maksymalnie 18 punktów.
3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej przyznaje się 3 punkty.
4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.