Planowane klasy dla absolwentów szkoły podstawowej

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2023/2024
Technikum nr 2
klasy w zawodach:

 •  technik ekonomista
 •  technik handlowiec
 •  technik logistyk
 •  technik rachunkowości
 •  technik reklamy

VI Liceum Ogólnokształcące

 • 1 klasa ogólna z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, język angielski, biologia lub historia do wyboru
 • 1 klasa ogólna z przedmiotami rozszerzonymi: informatyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Typ szkołyJęzyki obcePrzedmioty punktowane
Technikum nr 2
Klasa I A
Technik ekonomista
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski/język włoski
język polski
matematyka
język angielski
geografia
Technikum nr 2
Klasa I B
Technik rachunkowości
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski/język włoski
język polski
matematyka
język angielski
informatyka
Technikum nr 2
Klasa I C
Technik handlowiec
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski/język włoski
język polski
matematyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
Technikum nr 2
Klasa I L
Technik logistyk
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski/język włoski
język polski
matematyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
Technikum nr 2
Klasa I R
Technik reklamy
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/język rosyjski/język włoski
język polski
matematyka
język angielski
informatyka
VI Liceum Ogólnokształcące
Klasa I F
Klasa medialna
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski/język włoski
język polski
matematyka
język angielski
historia
VI Liceum Ogólnokształcące
Klasa I G
Klasa informatyczna
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski/język włoski
język polski
matematyka
język angielski
informatyka

Uwaga! Od kandydatów do technikum wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Wykaz placówek wydających zaświadczenia:

 • ZLS MEDICA, Siedlce, ul. 3 Maja 3
 • Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o., Siedlce, ul. Kleeberga 2
 • NZOZ AS-MED ul. Sulimów 26, Siedlce

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:
a. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego

należy przeliczać na punkty: wynik procentowy z zakresu języka polskiego i matematyki pomnożyć przez 0,35 a z zakresu języka obcego nowożytnego pomnożyć przez 0,30.
b. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

W tym:
1. za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się maksymalnie 72 punktów.

celujący18 punktów
bardzo dobry17 punktów
dobry14 punktów
dostateczny8 punktów
dopuszczający2 punkty

2. Za wszystkie osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się maksymalnie 18 punktów.
3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej przyznaje się 3 punkty.
4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.