Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Hanna Długołęcka

tel. 25 794 36 29

Godziny pracy:
Poniedziałek:
8.00-9.00 konsultacje
9.00-13.00
Wtorek:
8.00-13.00
Środa:
12.35-17.35
Czwartek:
10.00-14.00
Piątek:
11.55-15.55

W roku szkolnym 2023/2024 opiekuje się uczniami z klas:

1c, 1l, 1r,1f,

2c, 2g, 2l,

3b, 3f, 3l, 3r,

4l, 4f,

5bp, 5cp

Do moich obowiązków należy pomoc w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych i wychowawczych zarówno uczniom, rodzicom jak i nauczycielom. Każdy uczeń może zwrócić się do pedagoga szkolnego z jakąkolwiek sprawą, z którą sam nie potrafi sobie poradzić. Będę dokładać wszelkich starań, aby pomóc, wysłuchać, doradzić.
Rodzica gdy niepokoi zachowanie dziecka, chce porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole, potrzebuje wsparcia w procesie wychowania, szuka pomocy serdecznie zapraszam na konsultacje.

pedagog

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Adrianna Kobylińska

tel. 25 794 36 29

Godziny pracy
Poniedziałek:
13.00-17.35
Wtorek:
13.30-16.45
Środa:
8.00-12.00
Czwartek:
8.00-9.00 konsultacje

9.00 – 15.30
Piątek:
8.00-11.30

W roku szkolnym 2023/2024 prowadzę opiekę nad klasami:

1a,1b,1g

2a,2b,2f,2r

3a,3c

4a,4b,4c,4r

5ap,5lp

Zadania pedagoga specjalnego:

1) współpraca z nauczycielami, specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom;
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wymienionych wyżej zadań.

PSYCHOLOG

mgr Emilia Kosieradzka
tel. 508 189 525

Godziny pracy:
Wtorek: 12.00 – 15.00

konsultacje 15.00 – 16.00
Środa: 8.35 – 12:35
Czwartek: 13.35 – 17:35

Piątek: 8.00 – 12.00

Zapraszam do siebie wszystkich uczniów, którzy:

– mierzą się z trudną sytuacją i chcą o tym porozmawiać

– przeżywają stres i nie radzą sobie z emocjami

– mają problemy w relacjach z rówieśnikami

– mają trudną sytuację w rodzinie

– odczuwają obniżony nastrój i nadmierne zmęczenie

– chcą porozmawiać na temat swojej przyszłości po zakończeniu szkoły

– ogólnie czują potrzebę rozmowy.

Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować właściwe rozwiązanie i pokonać napotkane trudności. Wspieram także nauczycieli i rodziców w zakresie udzielania pomocy psychologicznej swoim podopiecznym. Jestem otwarta na współpracę, chętnie wysłucham i postaram się pomóc najlepiej jak potrafię.

Ułatwienia dostępu