Matura

Deklaracje na maturę w 2023 r.

Uczniowie klas maturalnych w roku 2022-2023 składają deklarację  (e-deklarację) tylko w formie elektronicznej do dn. 30.09.2022 r. w systemie ZIU.

Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji. Instrukcja składania i przyjmowania e-deklaracji

Absolwenci składają deklarację tylko w jednej postaci  – papierowej albo elektronicznej.

       Osoby składające deklarację w wersji elektronicznej (e-deklarację) –

  • wypełniają ją w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownik (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl; logowanie do ZIU jest możliwe za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły.
  • po wypełnieniu e-deklaracji dołączają wyraźne skany dokumentów takich jak: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości oraz, jeśli jest taka konieczność, dyplom zawodowy uprawniający do rezygnacji z przedmiotu dodatkowego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą specyficzne trudności w nauce lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej. Dołączając skany dokumentów, składają oświadczenie o ich zgodności  z papierowymi oryginałami.
  • Uwaga: Każdy absolwent ma obowiązek upewnić się, czy nie dotyczy go obowiązek wniesienia opłaty za egzamin!

Komunikaty dyrektora CKE


Matura 2022/2023 i 2023/2024

1.    Harmonogram działań związanych z wprowadzeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023) ogłoszony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


Aneksy do informatorów maturalnych
Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych zostały ogłoszone aneksy do informatorów maturalnych. Zawierają one m.in. informacje dotyczące budowy arkuszy egzaminacyjnych (rodzaje i liczba zadań, maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia).
Aneksy do informatorów maturalnych


Pokazowe arkusze egzaminacyjne w Formule 2023
W piątek 4 marca 2022 r. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną opublikowane arkusze pokazowe egzaminu maturalnego zgodne w Formułą 2023. Zadania zawarte w arkuszach będą zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych. Przedstawione zostaną propozycje zarówno w formie standardowej, jak i dla uczniów z niepełnosprawnościami.


 „Matura próbna” z OKE
W dniach od 28 do 30 września 2022 r. szkoły będą miały możliwość zorganizowania tzw. „egzaminu próbnego”, tj. przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Materiały potrzebne do zorganizowania takiego egzaminu zostaną przygotowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne (wyłącznie w wersji standardowej) oraz przekazane dyrektorom szkół w terminie określonym na początku września 2022 r.


 „Matura próbna” z CKE
W dniach od 12 do 22 grudnia 2022 r. szkoły będą miały możliwość zorganizowania tzw. „egzaminu próbnego”, tj. przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. W listopadzie 2022 r. zostanie udostępniony szczegółowy harmonogram tych egzaminów. Materiały niezbędne do ich przeprowadzenia będą obejmowały arkusze w wersji standardowej, jak również w formule dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wspomniane materiały zostaną przekazane dyrektorom szkół w terminie określonym w listopadzie 2022 r.


2.    Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w latach szkolnych  2022/2023 i 2023/2024

Wymagania egzaminacyjne


3.    Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego + Aneks 2023

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań

4.    Materiały informacyjno-szkoleniowe dot. EM23 z j. polskiego

Materiały informacyjno-szkoleniowe

Barbara Adamiak