Matura

Egzamin maturalny w 2024 roku

Deklaracje na maturę w maju 2024 r.

Uczniowie klas maturalnych w roku 2023-2024 składają e-deklarację tylko w formie elektronicznej do dn. 02.10.2023 r. w systemie ZIU.

Informacje na temat wypełniania przekazane zostały w wiadomości dziennika Librus.

Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji. Instrukcja składania i przyjmowania e-deklaracji

Absolwenci składają deklarację tylko w jednej postaci  – papierowej albo elektronicznej.

Adres do logowania i instrukcja znajdują się w informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotyczącej adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej (poniżej).

       Osoby składające deklarację w wersji elektronicznej (e-deklarację) –

  • wypełniają ją w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownik (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl; logowanie do ZIU jest możliwe za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły.
  • po wypełnieniu e-deklaracji dołączają wyraźne skany dokumentów takich jak: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości oraz, jeśli jest taka konieczność, dyplom zawodowy uprawniający do rezygnacji z przedmiotu dodatkowego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą specyficzne trudności w nauce lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej. Dołączając skany dokumentów, składają oświadczenie o ich zgodności  z papierowymi oryginałami.
  • Uwaga: Każdy absolwent ma obowiązek upewnić się, czy nie dotyczy go obowiązek wniesienia opłaty za egzamin!

Komunikaty dyrektora CKE


Matura 2022/2023 i 2023/2024

1.    Harmonogram działań związanych z wprowadzeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023) ogłoszony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


Informatory i aneksy do informatorów maturalnych
Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych zostały ogłoszone aneksy do informatorów maturalnych. Zawierają one m.in. informacje dotyczące budowy arkuszy egzaminacyjnych (rodzaje i liczba zadań, maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia).
Aneksy do informatorów maturalnych
Informatory


Pokazowe arkusze egzaminacyjne w Formule 2023
W piątek 4 marca 2022 r. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną opublikowane arkusze pokazowe egzaminu maturalnego zgodne w Formułą 2023. Zadania zawarte w arkuszach będą zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych. Przedstawione zostaną propozycje zarówno w formie standardowej, jak i dla uczniów z niepełnosprawnościami.


 „Matura próbna” z OKE
W dniach od 28 do 30 września 2022 r. szkoły będą miały możliwość zorganizowania tzw. „egzaminu próbnego”, tj. przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Materiały potrzebne do zorganizowania takiego egzaminu zostaną przygotowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne (wyłącznie w wersji standardowej) oraz przekazane dyrektorom szkół w terminie określonym na początku września 2022 r.


 „Matura próbna” z CKE
W dniach od 12 do 22 grudnia 2022 r. szkoły będą miały możliwość zorganizowania tzw. „egzaminu próbnego”, tj. przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. W listopadzie 2022 r. zostanie udostępniony szczegółowy harmonogram tych egzaminów. Materiały niezbędne do ich przeprowadzenia będą obejmowały arkusze w wersji standardowej, jak również w formule dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wspomniane materiały zostaną przekazane dyrektorom szkół w terminie określonym w listopadzie 2022 r.


2.    Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w latach szkolnych  2022/2023 i 2023/2024

Wymagania egzaminacyjne


3.    Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego + Aneks 2023

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań

4.    Materiały informacyjno-szkoleniowe dot. EM23 z j. polskiego

Materiały informacyjno-szkoleniowe


Matura w formule 2015

Informatory i aneksy w formule 2015

Informatory
Harmonogram, komunikaty i informacje

Możliwość rezygnacji z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym dla absolwentów technikum posiadających dyplom zawodowy

Czytaj więcej

Barbara Adamiak

Ułatwienia dostępu