Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego
(Nr Projektu: RPMA.10.03.01-14-9213/17) realizowany w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Innowacja pedagogiczna w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Kopernika w Siedlcach pt. „System ERP w zarządzaniu nowoczesną firmą” realizowana w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” polega na nabyciu wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi systemu do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP Optima. System ten umożliwia prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości, gospodarowanie środkami trwałymi, środkami pieniężnymi, obsługę magazynową oraz obsługę kadrowo-płacową wraz z eksportem danych do programu Płatnik.

Celem innowacji pedagogicznej pt. „System ERP w zarządzaniu nowoczesną firmą” jest:
•    poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających szanse absolwentów na rynku pracy,
•    przygotowanie młodzieży kształcącej się w zawodzie technik ekonomista do wykonywania zadań oraz działań spełniających wymagania pracodawców i rynku pracy,
•    poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli zawodu w zakresie specjalistycznych programów komputerowych,
•    rozbudowa programu nauczania w zawodzie technik ekonomista o elementy oczekiwane przez pracodawców w zakresie obsługi dodatkowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą,
•    doposażenie pracowni ekonomicznej w wysokiej klasy komputery z oprogramowaniem oraz urządzenia biurowe, odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy,
•    wzrost zainteresowania kierunkiem kształcenia wśród uczniów szkół podstawowych.

Poniżej przedstawiono schemat realizacji niniejszej innowacji pedagogicznej.

Zajęcia szkoleniowe w klasach 3a i 4a w ramach innowacji pedagogicznej „System ERP w zarządzaniu nowoczesną firmą”

Ułatwienia dostępu