• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

zlotaszkola

Wstęp

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.zsp2siedlce.pl
Data publikacji strony internetowej: 06.03.2006.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2015.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
•    część dokumentów jest niedostępna cyfrowo i bez alternatywy
•    brakuje napisów dla osób niesłyszących w filmach
•    występują teksty, które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła
•    zwiększenie rozmiaru tekstu może powodować brak widoczności części informacji i konieczność przewijania w poziomie
•    część stron nie zawiera poprawnie umieszczonego nagłówka, który opisuje/tytułuje zawartość danej strony
•    występują błędy i przestarzałe elementy kodu

Wyłączenia:
•    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Aktualnie trwają prace nad nową stroną internetową szkoł w pełni dostosowaną do ustawy.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Garwolińska,
email: zsp2siedlce@wp.pl.
telefon: 25 794-36-20

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach  jest usytuowane od  ul. Krystyny Osińskiej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku  szkoły korytarze, schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
  W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć.

Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

 „Inwestowanie w wiedzę,

zawsze przynosi największe zyski”

– Benjamin Franklin

 

Rok szk. 2019/2020 jest rokiem szczególnym z powodu pandemii. Nasze życie i sposób nauczania uległy radykalnej zmianie. Pewne działania rozpoczęte na początku roku szkolnego trzeba było dokończyć w nowy innowacyjny sposób, często zdalnie bez konieczności bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem.

Tak też było w przypadku realizacji przez uczniów szkoły IPRZU (Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia) w ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych i jest adresowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych i zawodowych. W ramach wymagań edukacyjnych brane są pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane są osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach. Patrząc na liczbę naszych stypendystów -  można z całą pewnością stwierdzić, że w siedleckim Ekonomiku uczniów zdolnych nie brakuje, a wśród nich nigdy nie może zabraknąć logistyków.

W tym roku szkolnym z udzielonego wsparcia w ramach projektu w kwocie 5077,00 zł skorzystały 2 uczennice klasy III technika logistyka: Paulina Kołak i Marta Marczuk. Pieniądze otrzymane w ramach projektu stypendystki przeznaczyły na zakup zestawów komputerowych, wyposażenia miejsca nauki, literatury i prasy fachowej i materiałów biurowych.

Możliwość wydatkowania pieniędzy określa szczegółowo Regulamin projektu. Stypendyści dzięki otrzymanemu wsparciu mogą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści mogą skorzystać również z możliwości udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Uczennice realizowały IPRZU- Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia w formie projektu edukacyjnego. Metoda projektu pozwala bowiem na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy (literatura/zasoby Internetu/osobowe źródła informacji w tym informacje zdobyte od pracowników firm i instytucji) i na tej podstawie budowania własnych zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązania danego problemu.

Tematy projektów uczennic były bardzo ciekawe i „na czasie”. Paulina badała wpływ promowania elektromobilności na zachowania konsumenckie dotyczące zakupu aut z napędem elektrycznym i hybrydowym. Stypendystka potraktowała problem elektromobilności w kontekście międzynarodowym, krajowym i regionalnym (projekt  E-mobility, w obszarze motoryzacji elektrycznej realizowany w Siedlcach). W ramach realizacji IPRZU przygotowała ankiety i przeprowadziła wywiady z użytkownikami i sprzedawcami aut z napędem elektrycznym i hybrydowym. Ważnym punktem projektu było również zdobywanie wiedzy na temat możliwości dofinansowaniu zakupu takiego auta w ramach programów: „Elektryczne samochody”, „Ekologiczny samochód dostawczy e-VAN”, „Koliber”,  „Infrastruktura ładowania elektrycznych samochodów”.

Marta zgłębiała problem wpływu prowadzonych kampanii promocyjno-edukacyjnych i udzielanego przez instytucje europejskie i państwowe  wsparcia na decyzję mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych  dotyczące korzystania z alternatywnych źródeł energii w mieście Siedlce i najbliższej okolicy. Kto z nas nie słyszał energii słońca, czy wiatru? Są to tak zwane OZE- Odnawialne Źródła Energii zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Stypendystka zgromadziła materiały dotyczące zarówno kampanii promujących OZE jak i na temat programów finansujących zakup instalacji OZE:  „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!”  (WFOŚiGW), „Dom, który oszczędza”- (Ministerstwo Ochrony Środowiska), „Włącz własny prąd na mamyklimat.pl” ( Ministerstwo Klimatu, NFOŚiGW, PKO Banku Polski), „Postaw na słońce”  Fundacja Banku Ochrony Środowiska, NFOŚiGW)  , „Mamy energię do zmian” (PGE), „Czyste powietrze” (WFOŚIGW), „Mój Prąd” (NFOŚIGW), „Program Gekon” (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NFOŚIGW), „Program Prosument” (NFOŚIGW), „Program Agroenergia” – (NFOŚIGW), „Program Energia Plus”- (NFOŚIGW). Marta przeprowadziła ankiety wśród użytkowników wykorzystujących alternatywne źródła energii w swoich domach/firmach (kolektory  słoneczne, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę) oraz wywiady z podmiotami realizującymi inwestycje w tym zakresie bądź instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego.

Obie uczennice stworzyły wyczerpujące prezentacje na temat analizowanych problemów oraz przygotowały plakaty do upowszechnienia na terenie szkoły. Elektromobilność i OZE nie będą miały już tajemnic dla uczniów naszej szkoły.


Zachęcamy obecnych i nowych stypendystów do udziału w kolejnej edycji projektu. Nauka przynosi bowiem nie tylko satysfakcję w postaci dobrych ocen, ale i w formie znacznych środków finansowych, które można wykorzystać w celu własnego rozwoju. Nauczycieli zachęcamy do pracowania metodą projektu, gdyż uczniowie mają możliwość nauki poprzez działanie i własne zaangażowanie.

Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach  w rankingu Perspektywy uzyskało:

 • w 2020 r. Złotą Tarczę
  Zlote technikum 2020

 

 • w 2019 r. Srebrną Tarczę

Srebrnetechnikum 2019

 

 • w 2018 r. Złotą Tarczę

Zlotetechnikum2018

 

 • w 2017 r. Brązową Tarczę

BrazoweTechnikum2017

Kryteria Rankingu Techników to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

W dniach 16 – 22 listopada 2015 roku po raz ósmy w Polsce został zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Jego pomysłodawcami byli: Gordon Brown – były premier wielkiej Brytanii, brytyjska rządowo – biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. 
Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w programie Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy. W spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji, którzy w ciekawy sposób przybliżyli zagadnienia dotyczące finansów, marketingu i ekonomii, zaangażowani byli uczniowie klas: 1a, 1c, 2r, 2c, 3c. 
Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę:

 • Pani Tatiana Jastrzębska – pracownik Księgarni Współczesnej s.c. w Siedlcach,
 • Pan Michał Grochowski – instruktor nauki jazdy z  Ośrodka Szkolenia Kierowców Koliberek s.c. w Siedlcach,
 • Pani Wiesława Grochowska – starszy specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Delegatura w Siedlcach,
 • Pani Hanna Nasiłowska i Pani Małgorzata Mitrzak - specjalistki do spraw sprzedaży Banku Pekao S.A. I Odział w Siedlcach.

Zaproszeni przedstawiciele wymienionych firm i instytucji:

 • przybliżyli uczniom zasady funkcjonowania podmiotów  w obecnej sytuacji gospodarczej,
 • przedstawili zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wyjaśnili specyfikę współpracy podmiotu gospodarczego z bankiem,
 • zaprezentowali doświadczenia i przemyślenia dotyczące swojej kariery zawodowej,
 • stworzyli uczniom możliwość do zadawania pytań dotyczących biznesu,
 • stworzyli szansę na konfrontację wiedzy uczniów z doświadczeniem praktyków przedsiębiorczości.

Uczniowie natomiast:

 • w atrakcyjny sposób (poprzez bezpośredni kontakt z wolontariuszami) poznali firmy i instytucje działające w Siedlcach,
 • poznali zasady funkcjonowania biznesu, na konkretnych przykładach,
 • zweryfikowali swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu firm i instytucji,
 • poznali długofalowe korzyści dla firm wynikające z konsekwentnego, etycznego postępowania,
 • przygotowali się do podejmowania przyszłych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • otrzymali odpowiedzi na wiele pytań dotyczących biznesu,
 • aktywnie uczestniczyli w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze.

Dodatkową atrakcją dla uczniów były konkursy i drobne upominki sponsorowane przez wolontariuszy.
Udział i zaangażowanie szkoły, w programie Otwarta Firma, zostały potwierdzone stosownym certyfikatem. 
W ramach podziękowań za okazane zainteresowanie, życzliwość i zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży, certyfikaty otrzymali również zaproszeni wolontariusze. 
Celem programu, Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy, było stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com