• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

zlotaszkola

 

Informacja o egzaminie poprawkowym maturalnym w 2021 r.

 1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
 2. Absolwent, o którym mowa w pkt 2 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.
 3. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się dn. 24.08.2021 r. o godz. 9.00
  Kilka dni przed terminem egzaminu należy w sekretariacie szkoły uzyskać informację  o miejscu i sali egzaminacyjnej, w której egzamin się odbędzie.
  W dniu egzaminu należy się zgłosić w wyznaczonym na egzamin miejscu o godz. 8.30 z dowodem tożsamości i przyborami potrzebnymi na egzamin zgodnymi z Komunikatem dyrektora CKE.

Barbara Adamiak


 

Informacja o abolicji maturalnej w zakresie egzaminu ustnego oraz obowiązku zdawania jednego przedmiotu dodatkowego i wynikającej z tego faktu możliwości ubiegania się o świadectwo dojrzałości przez absolwentów z lat 2016-2020.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informuję:

Abolicja maturalna w zakresie egzaminu ustnego oraz obowiązku zdawania jednego przedmiotu dodatkowego dotyczy:

 • wszystkich tegorocznych absolwentów
 • absolwentów z ubiegłych lat, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie lub z wybranych przedmiotów,
 • w tym absolwentów, którzy nie dostali świadectwa dojrzałości, ponieważ w latach 2016-2020:

                  1. nie zdali egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo
                  2. nie przystąpili do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu
                      na poziomie rozszerzonym

§ 11kzm. 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent składa do dyrektora OKE w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Wniosek zawiera Załącznik 31 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. ( Do pobrania w wersji edytowalnej na stronie OKE lub CKE)


Barbara Adamiak

 


Informacja o maturalnym egzaminie próbnym
W dniach 3,4,5 marca 2021 r.  odbędzie się w naszej szkole próbna matura  organizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym  ( języka polskiego, matematyki i języka angielskiego). Egzamin z języka rosyjskiego odbędzie się 8 marca 2021 r. Harmonogram tych egzaminów został ustalony przez CKE.
Szczegółowe informacje: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf
Nauczyciele przedmiotów czy poziomów egzaminów maturalnych innych niż te, które będą na próbnej , w porozumieniu z uczniami mogą organizować próbne egzaminy w szkole lub umawiać się z uczniami na inną formę pracy z arkuszem.

                                                                                                                          Barbara Adamiak

 

OBOWIĄZEK POTWIERDZENIA DANYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO
Uwaga Maturzyści!
W dniach 19-23 lutego 2021 r. jesteście zobowiązani do zgłoszenia się do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-15.30 w celu sprawdzenia i podpisania zgodności:
- danych osobowych
- zadeklarowanych egzaminów
- dostosowań
dotyczących egzaminu maturalnego w maju 2021 r.

Każdy z Was dowie się kiedy i w której sali będzie zdawał egzaminy, podpisze stosowny dokument  i odbierze kserokopię złożonej deklaracji.

                                                                                                                                         Barbara Adamiak

 
 
Zmiany w egzaminie maturalnym w maju 2021 r.

W związku z pandemią koronawirusa uległy zmianie zasady i harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 r.    czytaj dalej >>

 

Informacja na temat organizacji matury w ZSP nr 2 w Siedlcach

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie https://cke.gov.pl/  opublikował komunikaty dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2021 roku:

Proszę maturzystów o zapoznanie się z nimi.

 

Barbara Adamiak

 


Deklaracje wstępne 2021


Każdy uczeń klasy trzeciej VI Liceum Ogólnokształcącego i klasy czwartej Technikum nr 2 w terminie do 30 września 2020 r. wypełnia wstępną deklarację maturalną.

Pobierz deklarację

 


W celu wypełnienia deklaracji uczniowie powinni wykonać następujące czynności:

 1. Pobrać DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać na dysku lokalnym komputera (deklaracja nie jest edytowalna w oknie przeglądarki).
 2. Otworzyć pobrany plik Deklaracja 1a.pdf za pomocą czytnika dokumentów PDF np. Acrobat Reader.
 3. Wypełnić DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać edytowany plik pod nazwą Nazwisko_Imie_Klasa.pdf (np.: Kowalski_Robert_3F.pdf
 4. Wydrukować dwustronnie wypełnioną deklarację (TYLKO STRONY 1, 2), podpisać ją i dostarczyć wychowawcy klasy.
 5. Wysłać zapisany plik Nazwisko_Imie_Klasa.pdf na służbowy adres poczty elektronicznej :
  zsp2matura@gmail.com

Uwaga! W deklaracji należy wpisać numer identyfikacyjny szkoły:
VI Liceum Ogólnokształcące: 146401-05100
Technikum nr 2: 146401-03308

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie formy i warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb, dołączając do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie. (Szczegółowe informacje w komunikacie dyrektora CKE o dostosowaniach formy i warunków egzaminu oraz u pedagoga szkolnego).

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają tylko deklaracje ostateczne do 7 lutego 2021 r. w sekretariacie szkoły.

Uwaga: jeżeli absolwent zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE - wypełnia deklarację i składa ją wraz z wnioskiem i uzasadnieniem (zał. 2 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.) - do dyrektora macierzystej szkoły do 31 grudnia 2020 r.


 

 

какой ноутбук лучше

 

подготовка чугунной

 

samsung gear vr ce

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com