• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

Erasmus1

Prezentacje dotyczące realizowanych projektów:

Prezentacja Nowe doświadczenia Portugalia 2020 (Google Drive, 66.4 MB)

image002

image001

 

Dnia 16 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbyła się konferencja on-line podsumowująca projekt staży zagranicznych „Lepsza przyszłość zawodowa” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Justyna Krysiak - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach, nauczyciele, pracownicy szkoły i stażyści.
Konferencję rozpoczęła Pani Kamila Wereszczyńska – szkolny koordynator projektu, witając Gości oraz społeczność szkolną. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Duk, która podzieliła się z uczestnikami konferencji informacjami dotyczącymi innych projektów realizowanych w szkole oraz sukcesami szkoły, uczniów i nauczycieli w bieżącym roku szkolnym. Podczas konferencji beneficjenci zaprezentowali rezultaty osiągnięte dzięki uczestnictwu w projekcie „Lepsza przyszłość zawodowa”. Uczniowie przedstawili swoje miejsca pracy, wykonywane obowiązki, a także opowiedzieli o wycieczkach realizowanych w ramach programu kulturowego oraz sposobach spędzania wolnego czasu.
W projekcie „Lepsza przyszłość zawodowa” uczestniczyło 63 uczniów, którzy pod opieką 8 nauczycieli odbywali praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowo-usługowych we Włoszech i Portugalii. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie oraz odbycia stażu zawodowego są otrzymane przez uczniów zaświadczenia ukończenia kursu języka obcego, certyfikaty potwierdzające ukończenie 3-tygodniowego stażu zagranicznego oraz dokument Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Projekt był współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dnia 23 października 2020 r. ostatnie dwie grupy uczniów zakończyły swoje staże zawodowe w ramach projektu „Lepsza przyszłość zawodowa” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczniowie klas czwartych Technikum nr 2 w Siedlcach przez 3 tygodnie pracowali w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, reklamowych i ubezpieczeniowych we włoskim miasteczku Spoleto lub portugalskim Barcelos. Stażyści zdobyli praktyczne doświadczenie zawodowe oraz nabyli nowe umiejętności. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i kwalifikacji było otrzymanie przez młodzież certyfikatu odbycia stażu oraz dokumentu Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W czasie wolnym uczniowie realizowali program kulturowy i zwiedzali piękne miasta Włoch lub Portugalii.

Projekt „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA”
Projekt staży zagranicznych finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Raport opiekuna
Barcelos,  03-24.10. 2020 r.

1.    Praktyki zawodowe uczniów
Klasa IV A:
A.    Patrycja Mikołajewicz, Aneta Krasuska, Dominika Kopeć, Karolina Skaruz
Martins Seguros, Rua Dr. Jose Antonio P.P Machada nᵒ 294 4750-309 Barcelos
Charakterystyka firmy:
Agencja ubezpieczeniowa specjalizująca się w doradztwie ubezpieczeniowym dedykowanym  klientom indywidualnym (ubezpieczenia komunikacyjne, zdrowotne, na życie, nieruchomości).
Zadania stażystów: archiwizowanie dokumentacji firmy, w tym dokumentów kadrowych, tworzenie ulotek informacyjnych i szablonów wiadomości dla klientów firmy, wsparcie pracowników firmy w przygotowaniu do obsługi klienta (stanowisko pracy, materiały reklamowe) ewidencja i kwalifikowanie dokumentów księgowych, praca w sekretariacie firmy, obsługa programu księgowego i inne prace wynikające z programu stażu.
B.    Natalia Kruszewska,  Paulina Stosio
Lima Consulting, Rua Duques de Bragauca nᵒ 140 4750-272 Barcelos
Charakterystyka firmy:
Firma zajmuje się doradztwem z zakresu optymalizacji podatkowej; zarządzania firmą i restrukturyzacji, planami emerytalnymi oraz obsługą księgową.
Zadania stażystów: wprowadzanie danych, archiwizacja dokumentów, tworzenie prezentacji multimedialnych nt. firmy oraz różnic ekonomicznych w Polsce, tworzenie wykresów ekonomicznych na podstawie wskaźników ekonomicznych, praca w sekretariacie firmy i inne prace wynikające z programu stażu.
C.    Kinga Krasuska, Weronika Nielipińska, Wojciech Żółtowski
Accive Insurance, Rua Elias Garcia nᵒ  223, 4750-144 Barcelos
Firma ubezpieczeniowa (sieć pośrednictwa ubezpieczeniowego dla klientów indywidualnych i podmiotów prawnych). Około 25 000 klientów w UE.
Zadania stażystów: wprowadzanie danych, prowadzenie korespondencji, tworzenie i archiwizacja dokumentów kadrowych, tworzenie prezentacji multimedialnych nt. firmy, wsparcie działu księgowości (ewidencja i kwalifikowanie dokumentów), amortyzacja  środków trwałych, tworzenie analiz z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych, praca w programie finansowo-księgowym Symphonia Sage, praca w sekretariacie firmy i inne prace wynikające z programu stażu.


Klasa IV L:
D.    Jakub Chrupek, Agata Kaczorek, Paulina Kołak, Paulina Marciniak
Correia Cardoso, Rua de Sao Simao nᵒ 34 4750-839 Villa Frescainna (Sao Pedro)
Charakterystyka firmy:
Firma zajmująca się dystrybucją narzędzi i towarów budowlanych (z naciskiem na hydraulikę) oraz artykułów gospodarstwa domowego.
Zadania stażystów: zarządzanie przestrzenią magazynową (porządkowanie i klasyfikowanie produktów oraz optymalizacja przestrzeni magazynowej,  przyjmowanie dostaw na magazyn i uzupełnianie dokumentacji magazynowej) i inne prace wynikające z programu stażu.
E.    Marta Marczuk, Emilia Osik, Anna Stańska
Campelo, Rua Joaquin Miranda Campelo  nᵒ  586
Charakterystyka firmy:
Firma zajmująca się produkcją, rozlewaniem, dystrybucją i sprzedażą wina (marka własna i winiarnie z innych regionów Portugalii).
Zadania stażystów: zarządzanie procesem magazynowania (optymalizacja przestrzeni magazynowej, obsługa informatycznych systemów magazynowych tj. WMS, czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania zgodnie z odpowiednimi parametrami), sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentacji magazynowej i  listów przewozowych i inne prace wynikające z programu stażu.

2.    Harmonogram pobytu i praktyk zawodowych.
Program stażu odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem:
Poniedziałek – piątek:
8.00 -9.00 - śniadanie,
9.00 – 12.00 staż
12.30 – 13.30 – obiad
14.00 – 17.00 – staż
18.00 -  19.00 – kolacja.
Sobota i niedziela:
8.00 – śniadanie
13.00 – obiad
18.00 – kolacja
Całodniowa wycieczka (z suchym prowiantem) lub czas wolny.
Pojawiały się nieznaczne różnice w odniesieniu do godzin pracy, wynikały one ze specyfiki zadań realizowanych przez uczniów.  Ogólny czas pracy uczniów nie wykraczał poza plan. Wymiar godzin pracy stażystów nie został przekroczony w żadnej firmie.
3.    Program kulturowy
Program kulturowy został zrealizowany zgodnie z planem i obejmował:
- dwie całodniowe wycieczki (1 – Porto, 2 – Guimares i Braga),
- zwiedzanie miasteczka Barcelos połączone z poznaniem jego historii, zabytków oraz lokalnych tradycji,
- poznawanie kultury portugalskiej poprzez zapoznanie z tradycjami kulinarnymi (lokalne potrawy i przysmaki  serwowane podczas posiłków i spożywane w trakcie wycieczek).
Oprócz w/w zaplanowanych wyjazdów młodzież wraz z opiekunami zorganizowała  wycieczkę nad Ocean Atlantycki, która odbyła się w dniu wolnym od stażu.
4.    Uwagi dotyczące przebiegu stażu i propozycje rozwiązań
W okresie trwania stażu nie występowały problemy i trudności, które miałyby jakikolwiek wpływ na przebieg i realizację projektu. Naturalnie towarzyszące długotrwałym wyjazdom z domu trudności, związane z adaptacją do nowego miejsca pobytu oraz tęsknotą za bliskimi, zniknęły po kilku dniach pobytu. Część uczniów zwracała uwagę na trudności komunikacyjne wynikające z niewystarczającej znajomości języka angielskiego u bezpośrednich przełożonych oraz współpracowników z miejsca stażu.
W realizacji projektu w kolejnych latach warto uwzględnić specyfikę kraju i niskiego poziomu znajomości języka angielskiego przez wielu mieszkańców tego regionu (w tym współpracowników i bezpośrednich przełożonych w miejscach staży).
Rezultaty osiągnięte przez uczestników:
- doskonalenie umiejętności zawodowych związanych z wykonywaną pracą i zawodem,
- doskonalenie umiejętności językowych (angielski) podczas trwania praktyk zawodowych i poza miejscem ich odbywania – w sytuacjach życia codziennego,
- doskonalenie umiejętności społecznych i interkulturowych, w trakcie kontaktu z rówieśnikami, mieszkańcami miasta,
- doskonalenie umiejętności adaptacyjnych związanych z umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach będąc daleko poza domem, od rodziców, szkoły, kolegów i koleżanek, ogólnie poza swoim środowiskiem, samodzielne rozwiązywanie problemów, umiejętność współpracy w zespole, praca pod presją czasu i wyniku,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi,
- nabycie i doskonalenie umiejętności samodzielnej organizacji pracy i czasu wolnego, samodzielnego zarządzania środkami, planowania, przewidywanie,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie
- kształtowanie wśród uczestników postawy tolerancji i otwartości na inną kulturę, narodowości i rasy.

   Opiekunowie grupy stażystów
Iwona Płotczyk,
Szymon Maciołek

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com