• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

- 13 maja (od godz. 8.00) - 20 maja (do godz. 15.00) - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- 17 czerwca (od godz. 10.00)- 19 czerwca (do godz. 16.00) - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie
- 21 czerwca (od godz. 12.00) - 28 czerwca (do godz. 16.00) - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)
- 16 lipca (godz. 12.00) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
- 16 lipca (od godz. 12.00) - 18 lipca (do godz. 16.00) – wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe
- 16 lipca (od godz. 12.00) - 24 lipca (do godz. 10.00)- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
- 25 lipca godz. 12.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
- 26 lipca (od godz. 8.00) – 30 lipca (do godz. 12.00) - składanie wniosków o przyjęcie do ZSP nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
- przy składaniu wniosku - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
- do 16 sierpnia – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
- 19 sierpnia (godz. 12.00) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
- 19 sierpnia (od godz. 12.00) – 27 sierpnia (do godz. 16.00) – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
- 28 sierpnia (godz. 10.00) - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

kseon

  

Regulamin rekrutacji do Technikum

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

статейное продвижение сайта

как подключить ноутбук к телевизору через hdmi кабель

какие бывают

труба ппу 100 цена

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com