• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Oferta na rok szkolny 2019/2020

Technikum nr 2

klasy w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik logistyk
 • technik reklamy      


VI Liceum Ogólnokształcące

 • 1 klasa ogólna z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim od klasy pierwszej, biologia lub historia od klasy drugiej

Typ szkołyPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty punktowane
Technikum nr 2
Klasa I A
Technik ekonomista
matematyka
geografia
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski

język polski
matematyka 
język angielski
geografia

Technikum nr 2
Klasa I C
Technik handlowiec
geografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski
język polski
matematyka geografia
wiedza o społeczeństwie
Technikum nr 2
Klasa I L
Technik logistyk
informatyka geografia język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski

język polski
matematyka
informatyka
geografia

Technikum nr 2
Klasa I R
Technik reklamy
język angielski
biologia
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski

język polski 
matematyka
język angielski
informatyka

VI Liceum Ogólnokształcące
Klasa I F
Klasa medialna
język polski
język angielski
biologia lub historia
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski

język polski 
matematyka
język angielski
historia

Uwaga! Od kandydatów do technikum wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Wykaz placówek wydających zaświadczenia:

 • Gałczyński i wspólnicy sp.j., ZLS „Medica”, ul. 3 Maja 3,08-110 Siedlce, tel. (25) 644 74 00

 • "Ośrodek Medycyny Pracy” Sp. z o.o., ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce, tel. (25) 785 61 30
 • NZOZ AS-MED, ul. Sulimów 26, 08-110 Siedlce, tel. (25) 632 44 75
 • SALUS Medycyna Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 49, 08-110 Siedlce, tel. (25) 644 44 22, 730 290 290

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

a. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty, przyjmując współczynnik 0,2 (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.)
b. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.)

W tym:
1. za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się maksymalnie 72 punktów.

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

2. Za wszystkie osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się maksymalnie 18 punktów.
3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej przyznaje się 3 punkty.
4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.


Zasady naboru kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 regulują akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
 4. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com