• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

medal

W roku szkolnym 2016/17 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach przystąpiło do Programu Szkoła z Klasą 2.0. Wybraliśmy jeden z dziesięciu celów głównych, który brzmiał: „Szkoła jest otwarta na społeczność lokalną i świat oraz uczy rozwiązywania problemów”. Naszym zamierzeniem było kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości w wymiarze lokalnym i globalnym, budowanie pozytywnego wizerunku młodego człowieka otwartego na potrzeby innych, podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego, tworzenie klimatu otwartości na wielokulturowość, wzmocnienie relacji międzynarodowych i międzypokoleniowych oraz rozwijanie współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi umożliwiającymi zdobywanie wiedzy praktycznej niezbędnej w pracy zawodowej. Powyższe cele realizowaliśmy przez cały rok, podejmując wiele przedsięwzięć, m.in.:
• Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim
• Staże zagraniczne we Włoszech i Portugalii „Ku zawodowej przyszłości” w ramach Programu Erasmus+
• Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
• Kurs „Komputer i Internet dla seniora”
• Akcja „Pomagamy wypełniać PIT-y”
• Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mistrzowie Kodowania”
Realizacja poszczególnych zadań wymagała ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, a także środowiska lokalnego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania Certyfikatu Szkoły z Klasą.

CertyfikatSzkolazklasaM

Uwaga Rodzice!
Dnia 11.09.2017 r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie z rodzicami według następującego porządku:

 • godz. 16.00 rodzice uczniów klas I na sali gimnastycznej, później spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych
 • godz. 17.00 spotkanie trójek klasowych wszystkich klas w świetlicy szkolnej
 • godz. 17.30 spotkanie trójek klasowych klas maturalnych w sali nr 4.

Dnia 4 września mszą świętą w Kosciele Katedralnym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Następnie w szkolnej sali gimnastycznej wszyscy wysłuchaliśmy akademii przygotowanej przez uczniów klasy 2c.

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18 dnia 4 września 2017 r.

8.00 - Msza św. w Kościele Katedralnym w Siedlcach
9.30 - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej
Po zakończeniu uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych. Serdecznie zapraszamy także rodziców uczniów.

Samorząd Uczniowski organizuje kiermasz podręczników, który odbędzie się 7 września 2017 r. (czwartek) na parterze. Zachęcamy uczniów wszystkich klas do skorzystania z tej formy zakupu.
Przypominamy, że uczniowie klas I zakupują podręczniki do nauki języka angielskiego po przeprowadzeniu testów diagnostycznych przez nauczycieli.

Zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2017 r. będzie wynosić: do 445 zł.
Rodzice ucznia składają wnioski do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 do dnia 7 września 2017 roku.
(Wzór wniosku)
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT wystawione imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników oraz kserokopię orzeczenia o kształceniu specjalnym.
Wszelkich informacji udziela p. Joanna Nuckowska i p. Elżbieta Zaniewicz.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com