• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

medal

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18 dnia 4 września 2017 r.

8.00 - Msza św. w Kościele Katedralnym w Siedlcach
9.30 - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej
Po zakończeniu uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych. Serdecznie zapraszamy także rodziców uczniów.

Samorząd Uczniowski organizuje kiermasz podręczników, który odbędzie się 7 września 2017 r. (czwartek) na parterze. Zachęcamy uczniów wszystkich klas do skorzystania z tej formy zakupu.
Przypominamy, że uczniowie klas I zakupują podręczniki do nauki języka angielskiego po przeprowadzeniu testów diagnostycznych przez nauczycieli.

Zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2017 r. będzie wynosić: do 445 zł.
Rodzice ucznia składają wnioski do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 do dnia 7 września 2017 roku.
(Wzór wniosku)
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT wystawione imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników oraz kserokopię orzeczenia o kształceniu specjalnym.
Wszelkich informacji udziela p. Joanna Nuckowska i p. Elżbieta Zaniewicz.

W dniu 23 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Katedralnym, w której wzięli udział dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie naszego Zespołu. Następnie wszyscy spotkali się w szkole, aby uczestniczyć w akademii, podczas której 29 najlepszych uczniów odebrało z rąk pani Dyrektor Jolanty Duk oraz Przewodniczącego Rady Rodziców pana Wiesława Kadźmierczaka świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Ufundowane przez Radę Rodziców książki i statuetki otrzymali również laureaci konkursów oraz uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych. W tym roku było ich wyjątkowo dużo, bo na 365 uczniów wręczono ich aż 55. W uroczystości zakończenia roku szkolnego udział wzięli również przedstawiciele Rady Rodziców: pani Iwona Kulik i pan Janusz Leśniak oraz uczeń zaprzyjaźnionej z nami szkoły z Niemiec, który odbywa praktykę w Siedlcach w ramach programu Erasmus+. Uroczystość zakończył występ uczniów naszej szkoły.

Dzisiaj 145 uczniów Technikum nr 2 egzaminem pisemnym z kwalifikacji rozpoczęło letnią sesję egzaminacyjną 2017 r. Egzaminy praktyczne z kwalifikacji A.18, A.26, A.30, A.31, A.35 będą trwały od 26 do 30  czerwca br.

Od niedzieli 11.06 do soboty 17.06 dwunastu uczniów „Ekonomika” było w Oranienburgu. W ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Wspólnie z niemieckimi przyjaciółmi realizowali zadania, których hasło przewodnie brzmiało: „Młodzież w Unii Europejskiej”. Na warsztatach uczestnicy przygotowali prezentacje związane z kształceniem w Polsce i w Niemczech i plakaty o idealnej polsko-niemieckiej szkole. Wszystkie prace zostały pokazane na konferencji podsumowującej. Na tym spotkaniu wystawili także wiersz Tuwima „Rzepka” w języku niemieckim. Podobała się do tego stopnia, że Niemcy postanowili zauczestniczyć w wersji polsko-języcznej przedstawienia. W czasie pobytu w Niemczech uczestnicy projektu zwiedzali Berlin, Poczdam i oczywiście Oranienburg. Delegacja polska została bardzo serdecznie przyjęta przez władze miasta, dyrekcję szkoły, nauczycieli i uczniów GMOSZ. Było to wspaniałych siedem dni, zapełnionych do granic możliwości wspólną zabawą, pracą, śpiewem, tańcem, grami, zwiedzaniem, piknikiem, grillem, głośnymi, a nawet szeptanymi rozmowami. Opiekunami uczniów była pani wicedyrektor Barbara Adamiak i pani profesor Wioletta Wyrębek.
O szczegółach wizyty w Oranienburgu można przeczytać w zakładce projektu. Warto, bo działo się !

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com