• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

W dniu 18 marca została zawarta umowa partnerska między naszym Ekonomikiem a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Porozumienie podpisały JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk i Dyrektor ZSP nr 2 Jolanta Duk. Wydarzenie to miało miejsce w Sali Senackiej Pałacu Ogińskich. Rangi zawarciu umowy dodawała obecność wielu znakomitych gości. Byli z nami: Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach dr Milena Królikowska, a także wiele znakomitych osób ze środowiska uniwersyteckiego, m. in. Prorektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarczyk, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Wiesława Barszczewska, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych prof. dr hab. Jarosław Kardas. Byli z nami również nauczyciele z naszej szkoły, którzy od wielu już lat współpracują z UPH – p. Agnieszka Sempruch, p. Małgorzata Połeć i p. Barbara Adamiak. Podpisanie porozumienia obserwowali także wychowawcy i uczniowie klas objętych porozumieniem, czyli 1F, 2F, 1R i 2R. W ramach porozumienia UPH zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Szkoły wielu działań wspierających doskonalenie procesu dydaktycznego, m.in. wykładów, ćwiczeń, dyskusji dla uczniów i nauczycieli. W planach jest także wspólna realizacja projektów naukowo-badawczych.
Złożenie podpisów na stosownych dokumentach poprzedziły wystąpienia, w czasie których mówcy podkreślali istotną rolę patronatu uczelni nad klasami VI LO i Technikum nr 2 i składali życzenia efektywnej, dobrej współpracy. Swoistym zwieńczeniem uroczystego podpisania dokumentu była prezentacja omówiona przez uczennice kl. 2F Natalię Olszewską i Klaudię Kleszcz na temat wieloletniej współpracy naszej szkoły i Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Serię licznych faktów i zdjęć potwierdzających wspólne przedsięwzięcia kończył slajd ze słusznym stwierdzeniem: „Jesteśmy sobie potrzebni!”.


Realizacje współpracy

Postawy przedsiębiorcze w siedleckim Ekonomiku - wystąpienie na Wydziale Zarządzania UPH

Dnia 16 maja 2016r. w ramach współpracy Koła Promocji i Reklamy ze Studenckim Kołem Naukowym Explorator, troje uczniów naszej szkoły prezentowało wyniki badań ankietowych. Uczestnikami wykładu na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym byli również uczniowie klasy 1C.
Materiał badawczy zebrano w maju 2015, a opracowano w drugim semestrze 2016. Tematem pracy było zbadanie postaw przedsiębiorczych młodzieży siedleckiego Ekonomika. Paweł Ługowski, Karolina Dmowska i Iga Wyrzykowska, pod opieką p. Moniki Olędzkiej, porównywali wyniki badań czterech klas.
Badania wskazują, że nie ma znaczących różnic w postrzeganiu przedsiębiorczości pomiędzy uczniami kształcącymi się na kierunkach technik ekonomista i technik logistyk. Dla 37% badanych: prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zapewnienie jej potrzebnych zasobów jest przejawem przedsiębiorczości. Ciekawostką jest, że 28% uczniów klasy 3L (obecnej 4L) twierdzi, że najbardziej charakterystycznymi cechami dla osoby przedsiębiorczej są: wrodzony talent i szczególne zdolności osób do osiągania sukcesu.
Drugie pytanie dotyczyło: najbardziej charakterystycznej umiejętności związanej z przedsiębiorczością. Według największej liczby badanych (29%) najważniejszą z nich jest: stałe doskonalenie się i rozwój, a dla 22% ankietowanych: wykorzystanie kwalifikacji i komunikowanie się, czy współdziałanie z innymi.
Kolejne pytanie dotyczyło cech osoby przedsiębiorczej. W ocenie ankietowanych (37%), osoba przedsiębiorcza jest: pracowita. Dla ankietowanych ważną są też: profesjonalizm i niezależność. Inne cechy, jak kreatywność (16%), odporność na stres (14%) i odpowiedzialność (12%) były rzadziej wybierane.
Z badań wynika również, że dla około 70% zbiorowości objętej badaniem, jedynym źródłem dochodów są pieniądze, które otrzymują od rodziców. Może to skłonić do wniosków, że mimo wiedzy ekonomicznej, tylko jedna trzecia ankietowanych przejawia aktywności w zdobywaniu dodatkowych środków finansowych. Ponadto badanie wykazało, że 55% ankietowanych nie wykazuje zainteresowań poza lekcjami. Jednocześnie należy podkreślić, że według respondentów, szkoła jest miejscem inicjatyw, które budują postawy przedsiębiorcze wśród uczniów. Dzięki nauczycielom siedleckiego Ekonomika młodzież przygotowuje się do egzaminów zawodowych, dających wiedzę i umiejętności praktyczne. Blisko 11% ankietowanych bierze aktywny udział w przygotowaniu apeli szkolnych i prawie 10% uczestniczy w kursach, szkoleniach, warsztatach lub pomaga w organizowaniu akcji charytatywnych.
Podsumowując, szkoła potrafi przekazać potrzebną wiedzę, ale to zależy od młodzieży jak ją wykorzystają.
Pozostaje zatem pytanie: jak zwiększyć liczbę uczniów przejawiających postawy przedsiębiorcze już podczas lat nauki?

W dniu 30 września 2016 r. w naszej szkole miało miejsce uroczyste podpisane porozumienie o klasach patronackich między Bricomarche w Siedlcach reprezentowanym przez Pana Arkadiusza Konopkę a Panią Jolantą Duk Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście: Pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Siedlce oraz Pani Izabela Konopka – Prokurent Spółki i Pan Patryk Hanisch – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach.
Bricomarche w Siedlcach zobowiązuje się do:
- umożliwienia odbywania uczniom klas patronackich praktyk zawodowych i zapewnienia w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego uczniom przez pracowników Bricomarche w czasie ich trwania;
- współudziału w przygotowaniu programu nauczania dla zawodu technika handlowca, ze szczególnym uwzględnieniem programu praktyki zawodowej;
- umożliwienia udziału uczniów klas patronackich i nauczycieli przedmiotów zawodowych w warsztatach, szkoleniach zorganizowanych przez Bricomarche;
- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, np. przekazanie literatury, materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego;
- współorganizowania dla uczniów klas patronackich konkursów wiedzy i umiejętności;
- współorganizowania wycieczek zawodoznawczych dla uczniów klas patronackich;
Wspólne działania podjęte w tym zakresie pozwolą ukształtować wartościowych i wykwalifikowanych młodych pracowników, dobrych fachowców, gwarantując jednocześnie młodym ludziom płynne przejście do życia zawodowego.
Spodziewamy się, że dzięki współpracy z Bricomarche w Siedlcach szkoła nasza podniesie efekty kształcenia zawodowego a Bricomarche może zyskać w przyszłości wyspecjalizowanych pracowników.
Ponad to zawód handlowca to kadry, płace, podatki, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, to prowadzenie firmy handlowej. Te zagadnienia również poznają uczniowie odbywający praktykę zawodową w Bricomarche i nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystają nie tylko na lekcjach i podczas egzaminu zawodowego ale również w przyszłej pracy zawodowej. Nasze porozumienie wpisuje się w ideę kształcenia dualnego, które opiera się na ścisłej współpracy z pracodawcami.

W dniu 5 stycznia 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w Siedlcach zostało podpisane porozumienie o klasach patronackich między Urzędem Skarbowym w Siedlcach reprezentowanym przez Pana Patryka Hanischa a Panią Jolantą Duk,  Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście: Pani Milena Królikowska – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie i Pan Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Siedlce.

 Urząd Skarbowy zobowiązał się do:

  • umożliwienia odbywania uczniom praktyk zawodowych i zapewnienia w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego przez pracowników uczniom klas patronackich w czasie odbywania praktyk;
  • współudziału w przygotowaniu programu nauczania dla zawodu technika ekonomisty, ze szczególnym uwzględnieniem programu praktyki zawodowej;
  • umożliwienia udziału uczniów klas patronackich i nauczycieli przedmiotów zawodowych w warsztatach, szkoleniach zorganizowanych przez Urząd Skarbowy;
  • zapewnienia merytorycznej pomocy nauczycielom i uczniom Technikum nr 2 w organizacji i przeprowadzeniu akcji „Pomagamy wypełniać PIT-y”;
  • współorganizowania dla uczniów klas patronackich konkursów wiedzy i umiejętności;
  • doposażenia bazy dydaktycznej szkoły, np. przekazanie literatury, książek, ulotek, sprzętu komputerowego.

Patronat nad klasą technik ekonomista pozwoli uczniom na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Jest to najlepsza forma współpracy zaspakajająca potrzeby partnerów i przede wszystkim uczniów, bowiem absolwenci "Ekonomika" stanowią wyspecjalizowaną kadrę wielu przedsiębiorstw na terenie miasta Siedlce i całej Polski.

 

W dniu 18 marca została zawarta umowa partnerska między naszym Ekonomikiem a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Porozumienie podpisały JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk i Dyrektor ZSP nr 2 Jolanta Duk. Wydarzenie to miało miejsce w Sali Senackiej Pałacu Ogińskich. Rangi zawarciu umowy dodawała obecność wielu znakomitych gości. Byli z nami: Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach dr Milena Królikowska, a także wiele znakomitych osób ze środowiska uniwersyteckiego, m. in. Prorektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarczyk, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Wiesława Barszczewska, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych prof. dr hab. Jarosław Kardas. Byli z nami również nauczyciele z naszej szkoły, którzy od wielu już lat współpracują z UPH – p. Agnieszka Sempruch, p. Małgorzata Połeć i p. Barbara Adamiak. Podpisanie porozumienia obserwowali także wychowawcy i uczniowie klas objętych porozumieniem, czyli 1F, 2F, 1R i 2R. W ramach porozumienia UPH zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Szkoły wielu działań wspierających doskonalenie procesu dydaktycznego, m.in. wykładów, ćwiczeń, dyskusji dla uczniów i nauczycieli. W planach jest także wspólna realizacja projektów naukowo-badawczych.
Złożenie podpisów na stosownych dokumentach poprzedziły wystąpienia, w czasie których mówcy podkreślali istotną rolę patronatu uczelni nad klasami VI LO i Technikum nr 2 i składali życzenia efektywnej, dobrej współpracy. Swoistym zwieńczeniem uroczystego podpisania dokumentu była prezentacja omówiona przez uczennice kl. 2F Natalię Olszewską i Klaudię Kleszcz na temat wieloletniej współpracy naszej szkoły i Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Serię licznych faktów i zdjęć potwierdzających wspólne przedsięwzięcia kończył slajd ze słusznym stwierdzeniem: „Jesteśmy sobie potrzebni!”.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com